ANBI Rijksmuseum Boerhaave

Terug naar Steun het museum

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Rijksmuseum Boerhaave, rijksmuseum voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen en van de geneeskunde en de Caecilia Stichting zijn als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting en hebben een culturele ANBI-status. 

Verslaglegging van de uitgevoerde activiteiten van Stichting tot beheer van Rijksmuseum Boerhaave en de Caecilia Stichting vindt u in het jaarverslag van 2018. 

Het RSIN/fiscaal nummer van Rijksmuseum Boerhaave is 8029.94.131 en van de Caecilia Stichting is 8038.07.211.

Doelstelling Stichting Rijksmuseum Boerhaave en de Caecilia Stichting, de vriendenstichting van Rijksmuseum Boerhaave

De Stichting tot beheer van Rijksmuseum Boerhaave, Rijksmuseum voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen en van de geneeskunde stelt zich ten doel om een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor de natuurwetenschappen en de geneeskunde. Om dit te bereiken biedt het museum een vaste presentatie, organiseert het museum tijdelijke tentoonstellingen, evenementen en biedt het een uitgebreide onderwijsprogrammering. Speciaal voor kinderen is er de doe-tentoonstelling Schateiland Boerhaave en Waterland Boerhaave, een wetenschappelijke speeltuin voor kinderen. 

De Caecilia Stichting heeft als beleid het werven en onderhouden van goede relaties met de vrienden van Rijksmuseum Boerhaave, en zet zich in voor de organisatie van vriendenactiviteiten en de financiële ondersteuning van nieuwe aankopen voor de collectie van het museum. De vrienden en de donateurs van de Stichting vormen samen het belangrijkste maatschappelijke draagvlag van Rijksmuseum Boerhaave. De Caecilia Stichting heeft geen eigen personeel.

Rijksmuseum Boerhaave laat zich in zijn handelen en de inrichting van zijn processen en werkwijzen leiden door de principes van de Code Cultural Governance. Het directie- en bestuursreglement is gebaseerd op de Code Cultural Governance. De directie brengt deze code in de praktijk en houdt zich aan de normen voor goed bestuur zoals deze ook in de statuten van Museum Boerhaave zijn opgenomen.

In 2014 is de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht geworden. Het museum voldoet volledig aan de in deze wet aan het beloningsbeleid gestelde eisen en wijzigingen daarin zijn dan ook niet vereist.

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directie wordt, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning, en kosten die door hen worden gemaakt voor de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

De werknemers van het Rijksmuseum vallen onder de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea.

Contact

Annette Los
Projectleider Partnerships & Fondsenwerving
Postbus 11280
2301 EG Leiden

Meer informatie:

Zoek op