Met uw schenking levert u een waardevolle bijdrage aan Rijksmuseum Boerhaave. Iedere bijdrage, groot of klein, is voor het museum even waardevol.

Rijksmuseum Boerhaave is het rijksmuseum voor de geschiedenis van de wetenschap en de geneeskunde. Onze wetenschappelijke en medische collectie is een van de belangrijkste ter wereld. Wetenschappelijk onderzoek, educatie, aankopen en restauraties zijn onmisbaar voor het in optimale staat houden van de Rijkscollectie. Schenkingen en nalatenschappen zijn daarbij essentieel voor Rijksmuseum Boerhaave.

De Geefwet

De Geefwet stimuleert schenken aan cultuur. Hierdoor zijn giften, donaties of schenkingen aan Culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) - zoals Museum Boerhaave - onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. Dit gebeurt door de vermenigvuldigingsfactor (multiplier) van 1,25. Dit betekent dat het bedrag van de gift voor de berekening van de giftenaftrek wordt verhoogd met 25%. De hoogte van de giftenaftrek is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de hoogte van de gift en de vraag of het een eenmalige of periodieke gift betreft.

Het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift

Een periodieke gift is een gift in de vorm van vaste en gelijkmatige uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden. Een periodieke gift kan in een notariële akte worden vastgelegd of in een schriftelijke overeenkomst met Rijksmuseum Boerhaave. Een periodieke gift moet minimaal vijf jaar lopen. Indien dit het geval is, kan elke termijn worden afgetrokken van het jaar waarin de termijn vervalt. De volledige termijn is aftrekbaar. Er geldt dus geen aftrekdrempel en geen aftrekplafond. Bijvoorbeeld: indien een periodieke gift wordt gedaan van 5 x €1.000 gedurende vijf jaar is elk jaar €1.250 (€1.000 x multiplier van 1,25) aftrekbaar van het inkomen zonder dat deze aftrek wordt begrensd door een drempel of plafond.

Een eenmalige gift die in een jaar wordt gedaan is wel onderworpen aan de aftrekdrempel en het aftrekplafond. De drempel bedraagt 1% van het verzamelinkomen (totale inkomen box I,II en III); het plafond 10% van het verzamelinkomen. Het plafond mag wel worden verhoogd met de extra aftrek van 25%. De multiplier van 125% is uitsluitend van toepassing op giften aan Culturele ANBI’s. In beide gevallen wordt de verhoging van 25% toegepast over een maximale gift van € 5.000. Voorbeeld: bij een gift van € 6.000 bedraagt de verhoging € 1.250, zijnde 25% van € 5.000. Totaal is dan aftrekbaar € 7.250.

N.B. De bedragen die hier vermeld worden zijn gebaseerd op de gegevens afkomstig van de Belastingdienst begin 2017.

Nalatenschap

U kunt Rijksmuseum Boerhaave door de notaris laten opnemen in uw testament. Door erfstelling kan een nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan Rijksmuseum Boerhaave toevallen. Het staat dan niet vast hoeveel dat zal zijn; een nalatenschap is een saldo van bezittingen en schulden. Als gekozen wordt voor een legaat staat in het testament precies omschreven wat wordt gelegateerd.

Informatie & contact

Het Rijksmuseum Boerhaave is als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting en uw schenking komt 100% ten goede aan het doel.

Het bankrekeningnummer van Rijksmuseum Boerhaave is NL60 RABO 0180 5370 24

Uw steun is zeer welkom. Graag bespreken wij de mogelijkheden met u. Neemt u daarvoor contact op met Annette Los, Projectleider Partnerships & fondsenwerving, 
annettelos@rijksmuseumboerhaave.nl

Voor het schenken van objecten kunt u contact opnemen met Hans Hooijmaijers, Hoofd Collecties, 
hanshooijmaijers@rijksmuseumboerhaave.nl

Meer informatie:

Zoek op