ANBI Rijksmuseum Boerhaave

Terug naar Particulieren

Rijksmuseum Boerhaave, rijksmuseum voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen en van de geneeskunde is erkend als een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij hoeven geen belasting te betalen over giften. Uw bedrag staat dus volledig tot onze beschikking. En giften aan een ANBI zijn vaak aftrekbaar voor de schenker.

RSIN/fiscaal nummer

Het fiscale nummer van Rijksmuseum Boerhaave 802994131.

Contactgegevens Rijksmuseum Boerhaave

Postadres: Postbus 11280, 2301EG Leiden
Telefoon: 071 751 9999
Website: http://www.rijksmuseumboerhaave.nl
E-mail: info@rijksmuseumboerhaave.nl
Bankrekening: NL60 RABO 0180 5370 24.
Statutaire Naam: Rijksmuseum Boerhaave

Doelstelling

De missie en visie van Rijksmuseum Boerhaave: Vanuit onze passie voor wetenschap laten we iedereen ontdekken dat wetenschap van onschatbare waarde is voor het dagelijks leven. 

Dat doen we door:

  • De persoonlijke verhalen van de wetenschappers achter de belangrijkste ontdekkingen en uitvindingen te verbinden met onze unieke collectie; 
  • Mensen te inspireren om een mening te vormen over brandende actuele en toekomstige wetenschappelijke kwesties; 
  • Nieuwe generaties aan te moedigen hun talenten te ontwikkelen.

In een samenleving waarin wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan, zien wij het als onze opdracht om mensen hierbij te betrekken en te laten zien waar deze ontwikkelingen vandaan komen. Zo ontstaat er meer begrip van wetenschap en de bijzondere prestaties van onderzoek en innovatie.

Rijksmuseum Boerhaave laat zich in zijn handelen en de inrichting van zijn processen en werkwijzen leiden door de principes van de Code Cultural Governance. Het directie- en bestuursreglement is gebaseerd op de Code Cultural Governance. De directie brengt deze code in de praktijk en houdt zich aan de normen voor goed bestuur zoals deze ook in de statuten van Museum Boerhaave zijn opgenomen.

Organisatie Rijksmuseum Boerhaave

Rijksmuseum Boerhaave is een rijksmuseum.
Amito Haarhuis is directeur, voor de exacte personele samenstelling zie het online organogram.

Beloningsbeleid

In 2014 is de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht geworden. Het museum voldoet volledig aan de in deze wet aan het beloningsbeleid gestelde eisen en wijzigingen daarin zijn dan ook niet vereist.

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directie wordt, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning, en kosten die door hen worden gemaakt voor de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

De werknemers van het Rijksmuseum vallen onder de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea.

Verslaglegging van de uitgevoerde activiteiten van Stichting tot beheer van Rijksmuseum Boerhaave vindt u in de jaarverslagen:

Meerjarenbeleid

Het meerjarenbeleidsplan is in ontwikkeling

Het Rijksmuseum Boerhaave is als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting. Sinds 2012 heeft Rijksmuseum Boerhaave de status van culturele ANBI. 

Zoek op