Privacy Statement Caecilia Stichting

Terug naar Colofon & Privacy

Privacy statement

De Caecilia Stichting vindt de privacy van haar leden, deelnemers aan haar activiteiten en bezoekers van haar websitepagina belangrijk en respecteert deze. In het privacy statement wordt aangegeven  hoe de Caecilia Stichting omgaat met en gebruik maakt van de persoonlijke gegevens van de Vrienden. Door een beter begrip van onze Vrienden te ontwikkelen, houden we contact met u om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en ontwikkelingen, om u diensten te verlenen en om manieren te vinden waarop wij elkaar kunnen ondersteunen. 

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en transparant te zijn over welke informatie wij houden. De Caecilia Stichting heeft een reeks maatregelen en

procedures voor gegevensbescherming, waarvan een overzicht hier te vinden is. Deze verklaring beschrijft hoe de Caecilia Stichting uw persoonlijke gegevens specifiek gebruikt en voor welke doeleinden. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens worden verzameld?

Als u bij lid bent van de Caecilia Stichting dan bewaren we gegevens om in contact met u te kunnen blijven. 

We kunnen informatie over u vanuit verschillende bronnen bewaren. Een belangrijk deel van de informatie die wij over u hebben, is die informatie die u ons zelf verstrekt, omdat u lid bent, of lid wilt worden, dan wel omdat u op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Ook kunnen door de Caecilia Stichting persoonsgegevens worden verwerkt als u bezoeker bent van één van de activiteiten van de Caecilia Stichting, voor zover dat geregistreerd wordt. U kunt ons bijvoorbeeld informatie verstrekken door formulieren in te vullen op de website of per telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt indien u deze via de website of Vriendenfolder doorgeeft:

 • voorletters en achternaam, initialen;
 • geslacht;
 • uw contactgegevens (NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres);
 • telefoonnummer en e-mailadres; 
 • rekeningnummer in het geval van incasso van periodieke donaties;
 • toestemming voor machtiging tot automatische incasso;
 • de naam van de eventuele Duo-partner;
 • toestemming dat uw gegevens bewaard blijven;
 • aanmelding voor de Vriendennieuwsbrief.

We registreren ook, waar van toepassing:

 • uw geschiedenis van donaties aan de Caecilia Stichting en Rijksmuseum Boerhaave;
 • informatie over uw loopbaan;
 • informatie over uw interessegebieden en maatschappelijke activiteiten;
 • uw eventuele relaties met andere Vrienden of medewerkers van Rijksmuseum Boerhaave;
 • de naam van uw eventuele partner of echtgenoot;
 • uw communicatievoorkeur, om ons te helpen relevante communicatie te bieden.

We gebruiken gerichte internetzoekopdrachten om de juistheid van de hierboven vermelde gegevens te verkrijgen en te behouden, via:

 • openbare bronnen voor bedrijven: bedrijfswebsites;
 • openbare bronnen voor individuen: social media websites;
 • persbronnen: landelijke en regionale dagbladen, radio, TV, nieuwssites.

Voor het verwerken van deze gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het onderhouden van contact met Vrienden. Zo kunnen wij u op de hoogte houden van nieuwe activiteiten van de Caecilia Stichting en ontwikkelingen in uw eigen vakgebied.

Hoe worden de gegevens gebruikt

De Caecilia Stichting ontvangt uw persoonsgegevens rechtstreeks van u doordat u deze invult op de website, in correspondentie of telefonisch of mondeling verstrekt. 

Uw gegevens worden door ons gebruikt voor een aantal onderling afhankelijke doeleinden ter ondersteuning van Vriendenrelaties en fondsenwerving. Deze omvatten:

 • het registreren en verwerken van gegevens ten behoeve van het vastleggen van het lidmaatschap en het afhandelen van de contributie;
 • het verlenen van diensten;
 • verzoeken toezenden voor donaties;
 • het versturen van Vriendennieuwsbrieven;
 • het versturen van uitnodigingen en informatie over bijeenkomsten;
 • contact op te nemen als dit nodig is om de activiteiten te kunnen uitvoeren;
 • interne administratie, inclusief het beheer van eventuele feedback of klachten;
 • administratieve doeleinden (bijvoorbeeld om een donatie te verwerken of om een evenement te beheren waarvoor u zich hebt aangemeld of die u hebt bezocht)

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de activiteiten van de Caecilia Stichting. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u de gegevens aan de Caecilia Stichting heeft verstrekt, tenzij hiervoor uw toestemming is ontvangen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen verplicht of toegestaan is.

Digitale nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven (per e-mail) versturen wij u op grond van art.11.7 2e lid van de Telecommunicatiewet. U kunt op ieder moment de afmeldlink van een e-mail aanklikken.

Acceptatie giften

Voordat we grote donaties zoeken of accepteren, zijn we verplicht om de nodige zorgvuldigheid te betrachten, inclusief het bekijken van openbaar beschikbare persoonlijke gegevens met betrekking tot de strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen van de donateur.

Gegevensanalyse

We kunnen analyses gebruiken om gegevens aan elkaar te koppelen om ons te helpen uw mogelijkheden te identificeren voor ondersteuning van de Caecilia Stichting of Rijksmuseum Boerhaave, om u een verbeterde ervaring te bieden, om u relevante informatie te sturen, of om kansen te identificeren, die van belang kunnen zijn voor u, zowel ter ondersteuning als om te voorkomen dat u wordt benaderd met kansen die niet van belang zijn. Dit alles ter ondersteuning van de strategische doelstellingen van de Caecilia Stichting en Rijksmuseum Boerhaave. 

We proberen altijd om ervoor te zorgen dat de kansen die we bieden, worden afgestemd op uw interesses, op basis van het onderzoek dat we uitvoeren.

Bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zolang u lid bent van de Caecilia Stichting. 

Wijzigingen dient u op eigen initiatief door te geven.

Verstrekking aan derden

De Caecilia Stichting verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Wanneer de Caecilia Stichting dit nodig acht, doet zij dit alleen nadat hiervoor toestemming is verkregen. We faciliteren de communicatie tussen individuele Vrienden, maar hierbij geven we geen persoonlijke contactgegevens vrij zonder voorafgaande toestemming.

Met partijen die uw gegevens verwerken in opdracht van de Caecilia Stichting wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bezoek website

Als u de pagina’s van de Caecilia Stichting op de website van Rijksmuseum Boerhaave bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Er worden geen IP-adressen verzameld. Zie ook hiervoor het cookiestatement van Rijksmuseum Boerhaave.

Foto’s website

Tijdens de bijeenkomsten van de Caecilia Stichting  kunnen foto’s worden gemaakt. Deze foto’s geven een beeld van de bijeenkomst en dragen daarmee bij aan het doel van de Caecilia Stichting. Deze foto’s kunnen worden gepubliceerd op de webpagina van de Caecilia Stichting of andere uitingen van de Caecilia Stichting zonder vermelding van namen van afgebeelde personen of andere persoonsgegevens. De Caecilia Stichting heeft een gerechtvaardigd belang om foto’s te publiceren om zo haar leden en niet-leden op de hoogte te houden van de activiteiten die hebben plaatsgehad. Leden en niet-leden van de Caecilia Stichting die bezwaar hebben tegen de openbaarmaking van foto’s kunnen dat kenbaar maken bij via vrienden@rijksmuseumboerhaave.nl 

Op de website kunnen links staan naar websites van andere organisaties. Als u deze links volgt, verlaat u onze website. Het privacy statement van de Caecilia Stichting is dan niet meer van toepassing. 

Uw rechten

De AVG verleent een aantal rechten. Zo mag u ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. We zullen altijd een verzoek van u respecteren om de verwerking van uw persoonlijke

gegevens stop te zetten. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen, over te dragen, of af te schermen. Verder kunt u bezwaar maken tegen (verdere) verwerking en eerder gegeven toestemming weer intrekken. U kunt hiervoor en voor al uw andere vragen over uw persoonsgegevens contact opnemen met vrienden@rijksmuseumboerhaave.nl 

Autoriteit Persoonsgegevens

De Caecilia Stichting helpt u graag verder als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht u er niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in het Privacy statement

De Caecilia Stichting behoudt zich het recht voor om dit privacy statement op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Het is daarom aan te raden het Privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van het actuele privacy statement op de hoogte bent. 

Wanneer onze werkwijze wijzigt, zullen wij ook het Privacy statement aanpassen. Let dus op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. 

Waar u uw recht op verwijdering uitoefent, zullen wij een kern van persoonlijke gegevens (naam, registratienummer en geboortedatum) blijven onderhouden om ervoor te zorgen dat we in de toekomst niet per abuis contact met u opnemen en om uw Vriendenrecord voor archiefdoeleinden te behouden.

Wij zijn daarnaast verplicht – indien van toepassing – bepaalde financiële gegevens over u bewaren voor wettelijke doeleinden (bijvoorbeeld donaties en boekhouding) voor de duur van de wettelijke termijnen.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door de Caecilia Stichting kunt u contact opnemen met de Vriendenadministratie via vrienden@rijksmuseumboerhaave.nl 

Dit privacy statement is vastgesteld op 10-05-2021

Zoek op